Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

Από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας:
http://wp.me/P7biPm-6w

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Γραμμή 1
Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο Σχολείο μας η τάση των παιδιών να κινούνται σε διάφορους χώρους – εσωτερικούς ή εξωτερικούς (προαύλιο) – χωρίς να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται ατυχήματα ή διενέξεις μεταξύ τους, λόγω της μη τήρησης κανόνων συμπεριφοράς και κανόνων ασφαλείας, επηρεάζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ομαλή λειτουργία του Σχολείου. Έχει παρατηρηθεί επίσης η ύπαρξη πολλών απορριμμάτων μετά το πέρας των διαλειμμάτων στον προαύλιο χώρο, όπως επίσης – σε μικρότερο βαθμό – στο εσωτερικό του Σχολείου, κυρίως στα κλιμακοστάσια και λιγότερο στους διαδρόμους και τις τάξεις.
Η πρόσφατη έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+, απέδειξε ότι το σύνολο των μαθητών/μαθητριών, δεν αποδέχονται συμπεριφορές όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, για να περιορίσει τα φαινόμενα αυτά πέρα των νομίμως προβλεπόμενων μέσων – εφημερία εκπαιδευτικών κατά τα διαλείμματα – και τις συνεχείς συστάσεις στα παιδιά, προχώρησε στη θέσπιση Εσωτερικού Κανονισμού, που αφορά στη συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών σε όλους τους χώρους του Σχολείου και ενέταξε την παραπάνω Δράση στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός συνίσταται στους παρακάτω 10 οπτικοποιημένους κανόνες, οι οποίοι αναρτήθηκαν σε εμφανή σημεία του Σχολείου, που οι εκπαιδευτικοί έχουν επισημάνει ως καίριας σημασίας. Οι συγκεκριμένης μορφής κανόνες, επιλέχθηκαν ώστε να είναι κατανοητοί και αποκωδικωποιήσιμοι από όλο το μαθητικό δυναμικό, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εθνική γλώσσα.